Kakovost


Certifikat ISO 14001:2015

V TKI Hrastnik, d.d. smo novembra 2020, ko smo praznovali 160 let tovarne, pridobili certifikat ISO 14001, s katerim potrjujemo ustrezno vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem.

Strateška usmeritev družbe je investiranje v proizvodne procese skladne z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, razvoj in proizvodnja ekoloških čistil in detergentov ter proizvodnja dodatkov za prehrano.

S pridobitvijo certifikata ISO 14001 dokazujemo naše delovanje, tako da preprečujemo in zmanjšujemo vplive na okolje, izpolnjujemo vse zakonske zahteve, skrbimo za racionalno rabo surovin in naravnih virov in dvigujemo okoljsko učinkovitost.

Okoljska politika in okoljski cilji so v TKI Hrastnik, d.d. pomemben vidik poslovanja in predstavljajo odgovoren odnos do okolja. Še naprej si bomo prizadevali k stalnim izboljševanjem svojega delovanja na področju okolja ter za uresničevanje zaveze odgovornega ravnanja kemijske industrije k varnemu ravnanju s kemikalijami skozi njihov celoten življenjski krog in k zagotavljanju trajnostnega razvoja.

V družbi TKI Hrastnik, d.d. smo uskladili sistema vodenja kakovosti s svetovno prakso v okviru mednarodnega standarda ISO 9001, katerega certifikat smo pridobili že leta 1998. Sistem vodenja kakovosti, ki ga nenehno razvijamo in nadgrajujemo, razumemo kot sistem urejenosti podjetja, kot sistem nenehnih izboljšav lastnih procesov, proizvodov in storitev, vključujemo in cenimo sodelovanje vseh odjemalcev, dobaviteljev kot tudi zaposlenih v podjetju. S sistematičnim pristopom se trudimo presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Cilj projekta je zagotavljanje varnih živil in je sestavni del poslovne politike TKI Hrastnik, d.d.. Varna živila pomenijo obveznost in hkrati tudi prednost na tržišču. Certifikat IFS FOOD, pridobljen 01. 10. 2018, je dokazilo o varnosti in kakovosti proizvajalcev in proizvodnih procesov. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu ter zahteve v zvezi z dobro poslovno in higiensko prakso.

TKI Hrastnik, d.d. se je uspešno prijavil na Javni poziv »SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV – 2018«.

V okviru tega javnega razpisa so bila za izvedbo projekta odobrena sredstva v višini 3.010,37 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Sistem HACCP z nadgradnjo FAMI – QS skrbi za varnost (higienska neoporečnost/ustreznost), kakovost in skladnost s predpisi v proizvodnji sestavin krme za živali in njihovih mešanic. Preventivni sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja, ki lahko ogrožajo varnost izdelka v proizvodnji krmnih dodatkov.