TKI

Kakovost

Politika kakovosti

 • Kakovost
  Pomembnost učinkovitega ter uspešnega sistema vodenja pri realizaciji ciljev družbe TKI Hrastnik, d. d. izkazujemo s pridobljenimi certifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, IFS FOOD in FAMI-QS. Kakovost in varnost živil, krme in ostalih proizvodov zagotavljamo v vseh fazah našega poslovnega procesa.
 • Osredotočenost na odjemalce
  Zadovoljstvo naših odjemalcev skozi kakovost naših izdelkov in storitev, postavljamo kot ključni element poslovanja in razvoja družbe. Od tega, kako uspešni smo pri tem, sta odvisna naša poslovni uspeh in nadaljnji razvoj.
 • Zahteve za proizvod
  Z dolgoletnimi izkušnjami, našo predanostjo in nenehnim vlaganjem v raziskave in razvoj, raziskujemo nove možnosti za proizvodnjo in predelavo baznih kemikalij. Kakovost naših izdelkov zagotavljamo s strokovno usposobljenimi sodelavci, ki z znanjem, delom in prizadevanji zadovoljujejo zahteve naših kupcev. Zavedamo se svoje družbene odgovornosti, zato varnost in kakovost krme, živil in vseh ostalih proizvodov zagotavljamo tako, da delujemo skladno z veljavno zakonodajo.
 • Odgovornost za okolje
  Ravnanje z okoljem in preprečevanje tveganj za nastanek nesreč, je sestavni del vodenja družbe. Pri poslovnih in strateških odločitvah se upoštevajo okoljski cilji, ki se uveljavljajo z načrtovanjem in izvajanjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem vplivov na okolje. Vsak zaposleni ima v okviru svojih del in nalog, opredeljen vpliv na varnost in kakovost izdelkov ter ravnanje z okoljem.
 • Etika
  V družbi se zavzemamo za visoko etično raven, saj lahko le tako gradimo zaupanje v poslovne partnerje. Ponosni smo na več kot 160 let uspešnega delovanja, kar povečuje pripadnost, ustvarjalnost in pripravljenost na trdo delo med zaposlenimi.
 • Skrb za zaposlene
  Skrbimo za ozaveščanje, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Prav tako zaposlene spodbujamo k pridobivanju višje izobrazbe. Usmerjenost družbe k zadovoljstvu zaposlenih, se odraža tudi skozi sistem nagrajevanja.

Certifikati kakovosti

Certifikat ISO 9001:2015

V družbi TKI Hrastnik, d. d. smo uskladili sistema vodenja kakovosti s svetovno prakso v okviru mednarodnega standarda ISO 9001, katerega certifikat smo pridobili že leta 1998. Sistem vodenja kakovosti, ki ga nenehno razvijamo in nadgrajujemo, razumemo kot sistem urejenosti podjetja, kot sistem nenehnih izboljšav lastnih procesov, proizvodov in storitev. Vključujemo in cenimo sodelovanje vseh odjemalcev, dobaviteljev kot tudi zaposlenih v podjetju. S sistematičnim pristopom se trudimo presegati zahteve odjemalcev in dosegati zastavljene cilje poslovanja.

Certifikat ISO 14001:2015

V TKI Hrastnik, d. d., smo novembra 2020 pridobili certifikat ISO 14001, s katerim potrjujemo ustrezno vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem.

S pridobitvijo certifikata ISO 14001 dokazujemo naše delovanje, tako da preprečujemo in zmanjšujemo vplive na okolje, izpolnjujemo vse zakonske zahteve, skrbimo za racionalno rabo surovin in naravnih virov in dvigujemo okoljsko učinkovitost.

Okoljska politika in okoljski cilji so v TKI Hrastnik, d. d. pomemben vidik poslovanja in predstavljajo odgovoren odnos do okolja. Še naprej si bomo prizadevali k stalnim izboljšavam svojega delovanja na področju okolja ter za uresničevanje zaveze odgovornega ravnanja kemijske industrije, k varnemu ravnanju s kemikalijami skozi njihov celoten življenjski krog in k zagotavljanju trajnostnega razvoja.

Certifikat ISO 50001:2018

V družbi TKI Hrastnik, d.d. smo učinkovito rabo energije prepoznali kot enega izmed  ključnih meril pri spremljanju učinkovitosti poslovanja organizacije. Varčevanje z energijo, predvsem pa optimizacija rabe energije pomeni prihranek stroškov poslovanja in hkrati zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kar predstavlja zavezanost naše organizacije k varovanju okolja ter dviganju našega ugleda v javnosti.

S pridobitvijo mednarodnega standarda upravljanja z energijo ISO 50001 smo se zavezali sistematičnemu izvajanju, vzdrževanju in izboljševanju sistema energetske učinkovitosti.

Certifikat IFS Food

Cilj projekta je zagotavljanje varnih živil in je sestavni del poslovne politike TKI Hrastnik, d. d.. Varna živila pomenijo obveznost in hkrati tudi prednost na tržišču. Certifikat IFS FOOD, pridobljen 1. 10. 2018, je dokazilo o varnosti in kakovosti proizvajalcev in proizvodnih procesov. Združuje zahteve sistema HACCP po Codex Alimentariusu ter zahteve v zvezi z dobro poslovno in higiensko prakso.

TKI Hrastnik, d. d. se je uspešno prijavil na Javni poziv »SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV, MEDNARODNIH FORUMOV IN CERTIFIKATOV – 2018«.

V okviru tega javnega razpisa so bila za izvedbo projekta odobrena sredstva v višini 3.010,37 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

Sistem HACCP z nadgradnjo FAMI–QS

Sistem HACCP z nadgradnjo FAMI–QS skrbi za varnost (higienska neoporečnost/ustreznost), kakovost in skladnost s predpisi v proizvodnji sestavin krme za živali in njihovih mešanic. Preventivni sistem omogoča prepoznavanje, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja, ki lahko ogrožajo varnost izdelka v proizvodnji krmnih dodatkov.

ECOLABEL

Pridobljeni znak EU za okolje (ECOLABEL) za čistila in detergente odlikuje okolju prijaznejše proizvode, ki zadovoljujejo visoke ekološke standarde in merila glede učinkovitosti.